Linhasita Macramè cord - Black - 1mm - full roll - 170m
Linhasita Macramè cord - Black - 1mm - full roll - 170m
Linhasita Macramè cord - Black - 1mm - full roll - 170m
Linhasita Macramè cord - Black - 1mm - full roll - 170m
Linhasita Macramè cord - Black - 1mm - full roll - 170m

Linhasita Macramè cord - Black - 1mm - full roll - 170m

Regular price $35.00

Designer quality Brazilian made Macramè  cord 

170 meter roll.  

2ply round 1mm waxed polyester